Blog
Emlakçılık Mecburi Standart Tebliğ Emlakçılık Mecburi Standart Tebliğ Emlakçılık mecburi standart tebliği! 08 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25162 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/59) Madde 1- Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır. Madde 2- Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli TS 11816 ''Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri- Genel Kurallar'' Standardı Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 6(altı) ay sonra mecburi olarak uygulanacaktır. Madde 3- Ekli Standard kapsamında hizmet üretenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. Emlak komisyonculuğu hizmetleri - Genel Kurallar 0 Konu, tarif, kapsam 0.1 Konu Bu standart, Emlak komisyonculuğu hizmetlerinin genel kurallarına dairdir. 0.2 Tarifler 0.2.1 Emlak: Ev, arsa, bağ, bahçe, vb. taşınmazların ortak adı. 0.2.2 Emlak komisyonculuğu: Emlak alım, satım,kiralama vb. aracılık işleri. 0.2.3 Emlak komisyoncusu Gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesi yaparak; taşınmazın alımı, satımı, rehin vb. aynı hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemleri ve kiralanması konusunda aracılık eden ve kiralama sonrası hizmetleri yerine getiren, bu konularda gerektiğinde danışmanlık, bilirkişilik ve ekspertizliğini yapan ve bunlarla ilgili olarak gerekli form, beyanname vb. belgeleri doldurabilen, bu iş ve işlemleri kendi adına açılmış bir iş yerinde yapan kişi veya kuruluş. 0.2.4 Müşteri: Emlak komisyonculuğu hizmetlerinden faydalanan kişi veya kurum. 0.2.5 Mal sahibi: Emlağın sahibi 0.2.6 Yardımcı eleman: Satılık veya kiralık bir taşınmazı müşteriye gösteren ve gerekli bilgileri veren eleman. 0.2.7 Müşteri temsilcisi: Emlak komisyoncusunun portföyünde bulunan taşınmazları, emlak komisyoncusu adına pazarlayan, emlak komisyoncusu ile çalışan ve bu işlemlerden doğan yasal ve mali sorumluluğu üstlenen kişi. 0.3 Kapsam: Bu standard; emlak komisyonculuğu hizmetlerinin, işletmecilik, hizmet ortamının özellikleri, bulundurulması gerekli araç-gereç ve çalışanların özellikleri ile ilgili genel kuralları kapsar. 1 Kurallar 1.1 İşletmecilik ile ilgili kurallar 1.1.1 Emlak komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıt olmalı, emlak komisyonculuğu hizmetlerini meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır. 1.1.2 Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları emlak bürosunun duvarlarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde teşhir edilmeli, kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu düzenlenmeli, taşınmazların özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılabilmesi için broşür, fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı, imar durumu, vb. yararlanılmalıdır. 1.1.3 Emlak komisyonculuğu hizmetleri ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ücret tarifesine göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacağı müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır. 1.1.4 Emlak komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir yazı, sıfat veya ünvan kullanmamalıdır. 1.1.5 Emlak komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır. 1.1.6 Emlak komisyoncusu, vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir. 1.1.7 Emlak komisyonculuğu hizmetleri, sözleşmede yer alması kayıdıyla yapılacak yazılı bir sözleşme esasına göre şubeleri veya müşteri temsilcileri aracılığıyla verilebilinir. Bu sözleşmede; hizmetin süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer almalıdır. 1.1.8 Emlak komisyonculuğu bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürütülebilmesi için telefon, faks, ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır. 1.1.9 Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için, emlak komisyonculuğu bürosuna ait taşıt bulunmalı veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir taşıt imkanı sağlanmalıdır. 1.1.10 Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler uyuşmazlık halinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir. 1.1.11 Taşınmazlarda bulunan ''Kiralık'' veya ''Satılık'' ilanları uzaktan farkedilebilecek büyüklükte olmalıdır. 1.2 Hizmet ortamının özellikleri ile ilgili kurallar 1.2.1 Emlak komisyonculuğu bürosu, kat mülkiyeti kanunun belirlediği şekliyle bağımsız bir bölüm olmalı, iş yerinde; en az idari büro ve müşteri kabul yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde teknik özellikleri TS 8357'ye uygun WC- lavabo bulunmalıdır. 1.2.2 İş yeri tabil olarak havalandırılmalı, mekanik havalandırma tesisatı bulunması halinde bu tesisat TS 3419 ve TS 3420'ye elektrik tesisatı TS IEC 60364-1'e, güvenlik korunması, TS IEC 60364-4-41'e, göre yapılmalı, su tesisatı TS 828' e, temiz su TS 266'ya uygun olmalı, TS 4019'a uygun ilk yardım çantası, TS 12201'e uygun çöp kutusu bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156' da belirtilen tedbirler alınmalıdır. 1.2.3 İş yeri uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt kullanılmalıdır. 1.2.4 Emlak komisyonculuğu hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz ve donanıma uygun büro mobilyası bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156'da belirtilen tedbirler alınmalıdır. 1.2.5 Emlak komisyonculuğu bürosunda; ilgili odasınca kullanıma sunulan ; - Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı. - Matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi, - Ekspertiz formu ile - Senet ve damga pulu - Hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, belge ve dökümanları bulunmalıdır. 1.2.6 Emlak komisyoncusu, resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetleri ile ilgili kayıtlar tutmalıdır. 1.2.7 Emlak komisyoncusu bürosunda : aşağıdaki araç ve gereçler bulunmalıdır. - Bilgisayar + yazıcısı + modem, - Telefon, - Faks, - Şerit metre, - Pusula, - Fotoğraf makinası, - El feneri, - Televizyon (tercihan), - Video (tercihan), - Kamera (tercihan). 1) Bu standard metninde atıf yapılan standardların numaraları, yayım tarihleri, Türkçe ve İngilizce ismleri metnin başında verilmiştir. 1.3 Çalışanlarla ilgili kurallar 1.3.1 Emlak komisyoncusu bürosunda , yeterli sayıda eleman bulunmalı, bu elemanlar mal sahipleri ile müşterileri bir araya getirildiklerinde, onlara hukuki yönden yeterli bilgi verebilmeli ve mevzuatın gerektirdiği işlemlerde yardımcı olabilmelidir. 1.3.2 Reklam,tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve inandırıcı olmalıdır. 1.3.3 Emlak komisyoncusu, ilgili meslek kuruluşlari veya derneklerince ya da yetkili kılınmış kamu kurumlarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır. 1.3.4 Emlak komisyoncusu; Kiralama ve satış hizmeti kapsamında; - Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı, - Alan çalışması, - Yayınların emlak ilanı sayfalarının incelenmesi, - Müşteri portföyünde arz, talep yönünden değerlendirmesi, - Emlak kayıtlarını bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi, - Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması, - Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, pazarlama stratejisinin hazırlaması, - Yazılı ve görsel pazarlama teklifleri hazırlaması, - İlan verilecek gayrimenkulu belirlemesi, - Taşınmazın pazarlanmasındaki gidişat konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi vermesi, - Diğer emlak komisyoncularıyla ortak çalışmaların yürütülmesi, - Tarafları bir araya getirmesi, - Tapu işlerine ilişkin randevuları alıp işlerin takip edilmesi İş ve işlemleri; Aracılık ve danışmanlık hizmeti kapsamında: - Satış, - Pazarlama, - İpotek, - Kat irtifakı, - Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit, - Trampa, - Cins değişikliği, - Hibe (bağışlama). - Taksim (paylaşım). - Tashih (düzeltme). - Aplikasyon. - Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma. - Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma. - Vergi muafiyeti belgesini alma, - Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma, - Emlak beyannamesi düzenleme. - Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma, - Kira akid sözleşmesi yapma İş ve işlemleri yapabilmelidir. 2 Çeşitli hükümler 2.1 Emlak komisyoncusu, bu standardda belirtilen hizmetler için istenildiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu iş yerinin Madde 1'deki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerekir Atdağı Emlak, Çamlıyayla Satılık Daire, Çamlıyayla Kiralık Daire, Çamlıyayla Emlakçılar, Çamlıyayla Gayrimenkul, - Atdağı Emlak, Atdağı İnşaat, Atdağı Harfiyat, Çamlıyayla Satılık Daire, Çamlıyayla Kiralık Daire, Çamlıyayla Emlakçılar, Çamlıyayla Gayrimenkul,
Arama Kriterleri

Tüm arama kriterlerinizi belirleyebilir en hızlı şekilde hayalinizdeki konuta ulaşabilir

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: simplexml_load_file(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/Common.php

Line Number: 197

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: simplexml_load_file(http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/Common.php

Line Number: 197

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml"

Filename: models/Common.php

Line Number: 197

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 201

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 201

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 202

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 202

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 204

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 204

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 205

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 205

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 207

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 207

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 208

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 208

Dolar DOLAR 0.00 TL 0.00 TL
Euro EURO 0.00 TL 0.00 TL
Sterlin STERLIN 0.00 TL 0.00 TL
Sektör Haberleri